Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

ROZWÓD W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje wówczas, gdy pomiędzy małżonkami ustało wspólne pożycie. Przez wspólne pożycie należy rozumieć więź fizyczną, psychiczną oraz gospodarczą. O spełnienie tej przesłanki z pewnością zapyta rozwodzących się małżonków sąd na rozprawie.

Jaki sąd jest właściwy do przeprowadzenia mojej sprawy rozwodowej?

Pozew o rozwód składa się zawsze w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile choć jeden z nich w tym okręgu jeszcze mieszka. W braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a i jeśli tego miejsca nie sposób określić – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeśli mieszkasz na terenie Poznania lub okolic, właściwy będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu, mieszczący się przy ul. Hejmowskiego 2. Sprawę rozpozna Wydział I Cywilny (dla powodów o nazwiskach rozpoczynających się na literę od A do J), Wydział XII Cywilny (dla powodów o nazwiskach rozpoczynających się na literę od K do P) albo Wydział XVIII Cywilny (dla powodów o nazwiskach rozpoczynających się na literę od Q do Ż).

Co reguluje się w wyroku rozwodowym?

W wyroku rozwodowym orzeka się przede wszystkim o rozwiązaniu małżeństwa. Rozwód może nastąpić bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia, z winy obu stron albo z winy jednej ze stron. Jeśli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne dzieci poniżej 18 roku życia, wówczas sąd orzeknie również o władzy rodzicielskiej, alimentach oraz kontaktach z dziećmi.

Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, wówczas sąd ureguluje sposób korzystania z tego lokalu. Podział majątku jest możliwy tylko, jeśli nie spowoduje on zbędnej zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Wówczas, gdy podział wspólnego majątku stron budzi kontrowersje, konieczne będzie przeprowadzenie odrębnego postępowania w tym zakresie.

Jak powinien wyglądać pozew rozwodowy?

W pozwie należy oznaczyć sąd oraz strony – powoda (małżonka, który wnosi pozew) i pozwanego (drugiego z małżonków), podając ich adresy korespondencyjne i w przypadku powoda numer PESEL. W pozwie należy wnieść przede wszystkim o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie). W przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci konieczne jest również złożenie wniosków dotyczących władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów. Można złożyć również dodatkowe wnioski, dotyczące sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron, podziału majątku wspólnego lub zwrotu kosztów postępowania. Pozew składa się zazwyczaj z dwóch części: wniosków oraz uzasadnienia. W uzasadnieniu należy wskazać przyczyny rozwodu oraz powody, dla których sąd orzekający w sprawie winien rozstrzygnąć wszystkie kwestie zgodnie z naszymi żądaniami. Należy również przedstawić sądowi dowody uzasadniające wnioski – zazwyczaj będą to zeznania świadków. Do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Pozew składa się w sądzie w dwóch egzemplarzach, na trzecim egzemplarzu natomiast biuro podawcze sądu potwierdza swoją pieczęcią wpływ pozwu.

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł. Opłaty dokonuje się przelewem bankowym na konto sądu lub za pomocą znaków opłaty sądowej. Wydruk potwierdzenia przelewu należy dołączyć do pozwu.

Honorarium adwokata zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju rozwodu i długości trwania procesu. Jest zawsze ustalane indywidualnie.

Czy aby się rozwieść, potrzebuję adwokata?

Nie, w procesie rozwodowym nie obowiązuje przymus adwokacki, co oznacza, że każda ze stron może występować przed sądem samodzielnie. Pomimo tego skorzystanie z pomocy adwokata bardzo ułatwia całą procedurę – adwokat dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do tego, by skonstruować dobry i skuteczny pozew o rozwód, a następnie, by reprezentować klienta przed sądem dbając o jego szeroko rozumiany interes prawny. Adwokat może poprowadzić również negocjacje przed złożeniem pozwu o rozwód, co znacznie ułatwia przebieg postępowania. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią tutaj.

Jakie dokumenty zabrać na pierwsze spotkanie z adwokatem?

Aby przygotować pozew i skutecznie złożyć go w sądzie, adwokat potrzebuje następujących danych: imion i nazwisk stron, adresów korespondencyjnych (takich, pod którymi możliwe będzie doręczenie dokumentów i wezwań z sądu) oraz numeru PESEL powoda. Dokumentami niezbędnymi są akty stanu cywilnego: odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy aktów skróconych urodzenia w przypadku, gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci. Dobrze jest przed spotkaniem z adwokatem pomyśleć o powodach rozwodu, które należy wskazać w uzasadnieniu pozwu oraz świadkach, którzy przed sądem złożą zeznania dotyczące pożycia małżonków i sytuacji dzieci pochodzących z tego związku.

Ile może trwać cała procedura?

Zasadą naszej Kancelarii jest szybkie i sprawne działanie. Kompletny i dokładny pozew rozwodowy możemy przygotować w kilka dni. Po złożeniu pozwu do sądu konieczne będzie jednak oczekiwanie: na zarejestrowanie sprawy, na wyznaczenie sędziego, na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Długość samego postępowania zależy od rodzaju składanych wniosków – w przypadku zgodności stron sprawa może zakończyć się na jednej rozprawie, zaś w przypadku konfliktu sprawa może trwać długo.

Czy od wyroku rozwodowego można się odwołać?

Tak, od wyroku rozwodowego każdej ze stron przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał wyrok. W tym przypadku niezwykle ważną kwestią jest zachowanie terminu do wniesienia apelacji, w przeciwnym razie albowiem apelacja podlega odrzuceniu. Co istotne, apelacja, tak samo jak pozew, podlega opłacie sądowej. Wraz z apelacją można również złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Jak zmienić wysokość alimentów czy sposób uregulowania władzy rodzicielskiej zawarty w wyroku rozwodowym?

W wyroku rozwodowym zawarte są rozmaite rozstrzygnięcia, dotyczące nie tylko samego rozwiązania małżeństwa, lecz również kwestii związanych z wysokością alimentów lub władzą rodzicielską. Te elementy wyroku można zmienić, ponieważ często zdarza się tak, że sytuacja stron i ich dzieci po wydaniu wyroku ulega zmianie. Przykładowo, gdy alimenty zostały określone w wyroku wydanym 10 lat wcześniej, konieczne będzie podwyższenie ich wysokości. Wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu (w przypadku podwyższenia lub obniżenia alimentów) lub wniosku (w przypadku zmiany sposobu uregulowania władzy rodzicielskiej lub zmiany kontaktów). Co ważne, pisma te należy kierować do sądu rejonowego.