Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Wyjazd dziecka za granicę – czy zawsze musi być to problem?

Życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje zarówno w życiu dziecka, jak i w życiu samych byłych partnerów wiele problemów rozmaitego rodzaju. Konieczne jest bowiem poczynienie ustaleń, które będą miały niebagatelny wpływ na dalsze funkcjonowanie takiej rodziny – niezbędne jest uregulowanie kwestii finansowych (określenie renty alimentacyjnej, płaconej przez rodzica zobowiązanego dobrowolnie na podstawie wzajemnych ustaleń lub zasądzenie renty alimentacyjnej przez sąd rodzinny) oraz kwestii faktycznych (związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i miejscem zamieszkania dziecka, a także z decydowaniem o wszystkich istotnych sprawach dziecka dotyczących na przykład edukacji, wychowania, leczenia).

Wielu klientów naszej Kancelarii trafia do nas szukając pomocy w przypadku konieczności wyjazdu z dzieckiem za granicę. Z tego też powodu w niniejszym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Coraz częściej zdarza się, że rodzic pragnie wyjechać z dzieckiem za granicę. Czasem jest to po prostu urlop, a czasem wyjazd na dłuższy czas lub nawet na stałe. W każdym z tych przypadków niezbędne jest uzyskanie dla dziecka dokumentu pozwalającego na odbycie podróży. Zazwyczaj jest to paszport, wydawany przez właściwy urząd wojewódzki. W czasie podróży europejskich dziecku wystarczy dowód osobisty, wydawany przez właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Do uzyskania takich dokumentów konieczne jest podpisanie stosownego wniosku przez oboje z rodziców. Jeśli porozumienie w tej kwestii z drugim rodzicem jest możliwe, wówczas otrzymanie paszportu czy dowodu nie powinno stanowić trudności. W przypadku braku zgody konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę.

Obowiązkiem sądu rodzinnego – tj. sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w sytuacji, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia. Istotne sprawy mogą dotyczyć rozmaitych kwestii – sposobu leczenia, wyboru szkoły czy rodzaju edukacji. Oczywistym jest, że istotną sprawą jest również wyjazd dziecka za granicę.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie wymaga złożenia wniosku. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 40,00 zł (płatnej przelewem na konto właściwego sądu lub płatnej w znakach opłaty sądowej, dostępnych w kasie sądu). W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest oczywiście zwolnienie od obowiązku pokrycia tych kosztów. We wniosku należy się domagać wydania przez sąd zezwolenia na wyjazd dziecka za granicę, a także przeprowadzenia wskazanych w treści uzasadnienia dowodów i zasądzenia od drugiego z rodziców zwrotu kosztów postępowania. Niezbędne jest zawarcie we wniosku uzasadnienia. Uzasadnienie jest częścią pisma, w której wnioskodawca (czyli osoba składająca wniosek) przedstawia swoje racje. W sprawie tego rodzaju będzie to zazwyczaj dokładny opis planowanej podróży – kraj podróży, jej powód i wszystkie okoliczności, które przemawiają za udzieleniem zgody przez sąd. Jednocześnie w treści uzasadnienia należy wykazać, dlaczego konieczne było wystąpienie do sądu z takim wnioskiem (czyli wskazanie, że drugi rodzic nie zgadza się na wyjazd).

Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia syna lub córki. Dokument ten uzyskuje się w urzędzie miasta lub gminy, a uzyskanie odpisu kosztuje 22,00 zł. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie dowodów na poparcie racji wnioskodawcy. Dowody mogą być rozmaite, na przykład kopia umowy zawartej z biurem podróży, kopia umowy o pracę, zeznania świadków. Świadkami w takich sprawach będą najczęściej osoby z najbliższej rodziny, przyjaciele, znajomi – na świadka można powołać każdą osobę, która posiada wiedzę o życiu rodzinnym, stosunkach panujących w danej rodzinie, planowanym wyjeździe i planach życiowych, postawie z drugiego rodziców.

Ważnym zagadnieniem jest kwestia czasu, zwłaszcza w przypadku, gdy paszport jest dziecku niezbędny z uwagi na urlop. Oczywiście działamy bez zbędnej zwłoki i szybko przygotowujemy niezbędne dokumenty, jednakże nie mamy wpływu na terminy rozpoznania sprawy w sądzie. Z tego też względu zalecamy zachowanie nawet kilkumiesięcznego odstępu pomiędzy decyzją o rozpoczęciu postępowania, a planowanym urlopem. W przypadku bardzo krótkiego okresu pozostałego do zaplanowanych wakacji sąd może nie zdążyć z rozpoznaniem wniosku, a co za tym idzie – długo oczekiwany urlop za granicą może po prostu przepaść.

Treści zawarte w opublikowanym powyżej artykule nie stanowią porady prawnej.

Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli szukasz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres

kontakt@stachowiak-koscielska.pl lub zadzwoń pod numer 61 307 18 00.