Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Wezwanie do zapłaty zachowku

Jeśli znajdujemy się w kręgu spadkobierców ustawowych, lecz z jakiegoś powodu zostaliśmy pominięci w testamencie przez spadkodawcę, przysługuje nam roszczenie o zachowek. W takiej sytuacji najlepiej jest, przed wstąpieniem na drogę sądową, wysłać spadkobiercom testamentowym (lub innym osobom zobowiązanym do zapłaty zachowku na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) wezwanie do zapłaty zachowku w formie pisemnej. W wezwaniu tym należy zawrzeć następujące elementy:

 • data
 • oznaczenie nadawcy wezwania (imię, nazwisko, adres) – uprawnionego do zachowku
 • oznaczenie adresata (imię nazwisko, adres) – zobowiązanego do zapłaty zachowku
 • tytuł (wezwanie do zapłaty zachowku)
 • wezwania podstawy żądania
 • wskazanie osoby spadkodawcy
 • wskazanie żądanej kwoty
 • termin płatności zachowku
 • sposób zapłaty (np. numer rachunku bankowego)
 • krótki opis stanu faktycznego i uzasadnienie
 • podpis

Pismo to najlepiej wysłać do osoby zobowiązanej z tytułu zachowku listem poleconym, aby w razie konieczności skierowania sprawy na drogę sądową można było przedstawić dowód, że podjęte zostały próby ugodowego załatwienia sporu. Będzie to również miało istotne znaczenie dla ustalenia terminu, od którego możemy domagać się odsetek od żądanej kwoty zachowku. Należy jednak pamiętać, że wysłanie wezwania do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku. 


Poznań, dnia 5 maja 2021 roku

Jan Kowalski

ul. XYZ 00

00-000 Poznań

Jan Nowak

ul. ABC 00

00-000 Poznań

WEZWANIE DO ZAPŁATY ZACHOWKU

Ja niżej podpisany Jan Kowalski, działając w imieniu własnym, wzywam Pana do zapłaty na moją rzecz kwoty 25.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) tytułem zachowku przysługującego mi po zmarłej Annie Kowalskiej, zmarłej w dniu 10 stycznia 2021 roku w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia odebrania niniejszego wezwania.

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, I Wydział Cywilny w postępowaniu o sygn. akt I C 234/21, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 roku stwierdził, że na podstawie testamentu z dnia nabył Pan w całości spadek po zmarłej w dniu 10 stycznia 2021 Annie Kowalskiej. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zachowek przysługuje zstępnym, wstępnym oraz małżonkowi spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeśli zostali pominięci przy dziedziczeniu. W przypadku, gdybym został powołany do dziedziczenia ustawowego, otrzymałbym całość majątku po swojej żonie, więc przysługujący mi zachowek wynosi połowę tego udziału.

W skład masy spadkowej po mojej żonie wchodzi majątek o łącznej wartości 50.000,00 zł W związku z tym zachowek jaki mi przysługuje wynosi 25.000,00 zł. 

Żądaną kwotę proszę wpłacić w terminie 14 dni na wskazany poniżej numer bankowy: 00 0000 0000 0000 000 00. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania niniejszej sprawy, zostanie ona skierowana na drogę sądową. 

JAN KOWALSKI