Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Upadłość konsumencka 2019

Upadłość konsumencka – stan prawny z dnia 10 października 2019 roku, zobacz zaktualizowany wpis ze stanem prawnym na dzień 1 kwietnia 2020 roku: Upadłość konsumencka w świetle nowelizacji z 2020 roku.

Pojęcie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to umorzenie lub redukcja zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do gospodarczego wydziału upadłościowego Sądu Rejonowego. Opłata od wniosku wynosi 30 złotych.

Przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Główną przesłanką umożliwiającą wszczęcie przez Sąd postępowania upadłościowego jest sytuacja, w której dłużnik jest niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, i sytuacja ta jest trwała. Ważne jest uzasadnienie dłużnika, w którym udowodni on brak swojej winy w doprowadzeniu do niewypłacalności na skutek umyślnego działania.

Majątek i spłata wierzycieli

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik jest zobowiązany do zawarcia i ujawnienia w nim wszystkich składników swojego majątku. W ten sposób wszystkie składniki majątku, które posiadają faktyczną wartość rynkową i są możliwe do zbycia, wejdą w skład masy upadłościowej. W dziale V Kodeksu postępowania cywilnego znajduje się katalog rzeczy i praw, które nie będą podlegały zajęciu.

Uzyskane w drodze licytacji czy też odsprzedaży sumy pieniężne są przeznaczone na spłatę wierzytelności. W przypadku, kiedy uzyskana suma pieniężna nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, Sąd ustala plan spłaty, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zgodnie z nowelizacją z 2014 roku, dłużnik otrzyma środki finansowe na wynajem mieszkania dla swojej rodziny na od 12 do 24 miesięcy, pod warunkiem, że składnikiem jego majątku była nieruchomość. Jednak, aby otrzymać ww. środki finansowe, ważne jest, aby dłużnik zamieszkiwał nieruchomość do czasu zakończenia się jej licytacji. W przypadku, gdy dłużnik nie ma takiej możliwości, np. z powodu przemocy domowej stosowanej wobec niego przez innych domowników, konflikt z członkami rodziny, za którym idzie pełne uzasadnienie na rzecz dłużnika, decyzję o przydzieleniu określonej kwoty na wynajem mieszkania podejmuje sędzia – komisarz.

Korzyści, które wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd wiąże się z zakończeniem wszystkich działań windykacyjnych oraz przedsądowych wobec dłużnika. Co więcej, od tego momentu odsetki nie są już naliczane. Możliwe jest również umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Dłużnik dostaje szansę zawarcia ugody z wierzycielami. Dodatkowo otrzymuje wsparcie w warunkach życiowych swojej rodziny.

Rola sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym

Jeżeli Sąd postanowi o ogłoszeniu upadłości, wnioskodawca w dalszej części postępowania upadłościowego zapozna się z działaniem sędziego-komisarza. Głównym zadaniem sędziego-komisarza jest wydawanie decyzji, dotyczących przebiegu całego postępowania. Do jego obowiązków należy m.in. sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka, kierowanie tokiem postępowania.

Obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym

W momencie odczytania przez sędziego postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, upadły dowiaduje się kto został wyznaczony przez sąd do sprawowania funkcji syndyka w jego postępowaniu. Syndyk to osoba, która z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zajmuje się objęciem majątku upadłego i likwidacją wszystkich składników wchodzących w skład masy upadłościowej. W trakcie postępowania sprawuje zarząd nad majątkiem upadłego konsumenta, tzn. przygotowuje do sprzedaży poszczególne składniki majątku, zabezpiecza majątek przed kradzieżą, zniszczeniem. Głównym zadaniem syndyka jest poinformowanie wszystkich wierzycieli upadłego o jego upadłości, od razu po sporządzeniu listy wierzycieli. Zawiadamia placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe o ogłoszeniu upadłości, jak również pracodawcę upadłego.

Należy stwierdzić, że możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, daje szansę „stanąć na nogi” osobom, którym samodzielnie prawdopodobnie nigdy by się to nie udało. Liczba osób, które ogłaszają upadłość konsumencką systematycznie rośnie. Pomoc profesjonalisty w osobie adwokata pozwoli na przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w profesjonalny i bezpieczny sposób, z uwzględnieniem interesów klienta.

aplikant adwokacki Marta Stachowiak, Weronika Andrzejczak

tel. 500 673 541, e-mail: marta.stachowiak@adwokat-stachowiak.pl

Stan prawny na dzień 10 października 2019 roku.

Powyższy tekst nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości poruszanej tematyki. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy.