Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Kontakty, spotkania, rozmowy z dziećmi i wnukami

Wielu osób pyta telefonicznie i mailowo o sprawy związane z dziećmi, szczególnie o sposób regulacji kontaktów z nimi. Gdy problem uregulowania kontaktów nie może zostać, z różnych względów, rozwiązany przez samych zainteresowanych, wówczas konieczne jest wydanie odpowiedniego orzeczenia przez sąd.

Uregulowania kontaktów może domagać się każdy rodzic, każdy dziadek i każda osoba naprawdę bliska dziecku (np. bliska ciocia). Kontakty mogą przybrać rozmaitą formę – mogą to być spotkania (łącznie z prawem do zabierania dziecka na noc poza jego stałe miejsce zamieszkania), rozmowy telefoniczne, wyjazdy weekendowe i wakacyjne. Oczywiście ich forma i czas trwania zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia i dotychczasowych relacji z osobą składającą wniosek.

Wniosek o uregulowanie kontaktów należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym według miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 40,00 zł. W piśmie należy zawrzeć proponowany sposób regulowania kontaktów, określając je przykładowo na prawo do spędzania z dzieckiem każdego drugiego weekendu miesiąca od piątku do niedzieli, połowy wakacji letnich, połowy ferii zimowych i połowy wskazanych świąt. Do wniosku, oprócz dowodu uiszczenia opłaty od wniosku, należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Odpis każdego aktu stanu cywilnego można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Wydanie postanowienia przez sąd będzie poprzedzone rozprawą, na której wnioskodawca i uczestnik postępowania będą mieli możliwość zaprezentowania swoich racji. Sąd będzie również nakłaniał strony do zawarcia ugody i polubownego rozwiązania istniejącego sporu. Jeśli zawarcie ugody nie będzie możliwe, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego. Środkami dowodowymi mogą być przesłuchania wnioskodawcy i uczestnika postępowania, przesłuchania świadków, badanie przez biegłego psychologa, przedłożone dokumenty i wywiady np. w placówkach edukacyjnych na okoliczność sytuacji dziecka. Rodzaj przeprowadzonych dowodów zależy od stanu faktycznego danej sprawy.

Od postanowienia wydanego przez sąd rejonowy przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu rejonowego do sądu okręgowego.

Co ważne, nierealizowanie kontaktów przez każdą ze stron może pociągać za sobą poważne skutki. Gdy osoba uprawniona nie pojawia się w wyznaczonych terminach, by spotkać się z dzieckiem lub gdy osoba zobowiązana do wydania dziecka nie czyni tego, wówczas sąd na wniosek zagrozi osobie naruszającej postanowienie zapłatą sumy pieniężnej. Jeśli te naruszenia będą się powtarzać, wówczas sąd nałoży na osobę zobowiązaną do realizacji kontaktów obowiązek zapłaty określonej kwoty za każde niezrealizowane spotkanie.

Artykuł powstał we współpracy z miesięcznikiem „Karolinka”, czasopismem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach