Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Zawezwanie do próby ugodowej – opłata, niestawiennictwo i koszty zastępstwa

Zasadniczym powodem dla którego kierowane są do sądów zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia.

Oczywiście, przedmiotowe postępowanie ma również na celu doprowadzenie do faktycznego zawarcia ugody w sprawie. Sytuacje te należą jednak do rzadkości.

Instytucja zawezwania do próby ugodowej unormowana jest w przepisach art. 185 i 186 kpc.

Opłata sądowa

Niskie koszty (40 zł opłata sądowa) i nieuciążliwe warunki formalne to zalety tego postępowania. Kwota opłaty sądowej jest stała i niezależna od wysokości roszczenia.

Niestawiennictwo na posiedzeniu sądowym

Niestawiennictwo strony wezwanej na posiedzeniu sądowym w sprawie nie powoduje negatywnych konsekwencji. W szczególności nie wpływa na przerwanie biegu przedawnienia.

Bez wpływu na bieg przedawnienia pozostaje również fakt niestawiennictwa na posiedzeniu sądowym strony wzywającej.

Jednak niestawiennictwo strony wzywającej na posiedzeniu sądowym implikuje możliwość wystąpienia przez stronę wezwaną z wnioskiem do sądu o zwrot kosztów postępowania od strony wzywającej.

W przypadku gdy wezwany nie stawi się na powyższe posiedzenie, wówczas wnioskodawca ma możliwość wystąpienia o zwrot kosztów postępowania od strony wezwanej. Koszty te mogą być jednak dochodzone dopiero w postępowaniu po wniesieniu w danej sprawie pozwu.

Zwrot kosztów postępowania

Zwrot kosztów zostanie przyznany w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Problematyczna przez dłuższy czas pozostawała kwestia stawek wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika strony wzywanej do zawarcia ugody. Wątpliwości rozwiała Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt III CZP 117/13.

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie:

Czy w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 186 § 1 k.p.c., Sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika przeciwnika wzywającego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu czy też § 10 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

W postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie stawki minimalnej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 490).

Oznacza to, że stawka należna profesjonalnemu pełnomocnikowi to kwota 120 zł.

 

Marcin Stachowiak

adwokat