Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Jak walczyć z uporczywym dłużnikiem alimentacyjnym?

Niestety, często zdarza się tak, że samo uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty od jednego z rodziców na rzecz dziecka jest dopiero początkiem batalii o odzyskanie należnych pieniędzy. Bywają dłużnicy, którzy za wszelką cenę pragnąć ukryć swój majątek i swoje dochody. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi prawo, wyposażając drugiego rodzica lub samo dziecko w instrumenty niezbędne do egzekwowania należnej renty alimentacyjnej.

Po pierwsze, konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Takie postępowanie prowadzi komornik na podstawie wniosku wierzyciela – osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Wniosek o wszczęcie i prowadzenie postępowania należy złożyć u komornika, jednak jeśli egzekucja ma być prowadzona z nieruchomości należącej do dłużnika, wówczas komornik powinien mieć swoją siedzibę w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać dochodzone kwoty, źródło tego obowiązku oraz uzasadnić wniosek podając, że dłużnik nie uiszcza zasądzonych kwot dobrowolnie.

Po drugie, uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo. Czyn ten został uregulowany w przepisie art. 209 Kodeksu karnego, w jego części dotyczącej przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Wskazano tam, iż uporczywe uchylanie się od obowiązku ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądu, które powoduje narażenie na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet karą pozbawienia wolności. Ustawodawca nie sprecyzował, czym jest uporczywość w uchylaniu się od płacenia alimentów, ale przyjmuje się, że uchylanie powinno być długotrwałe i wielokrotne, a ponadto powinno być nacechowane negatywnie ze strony sprawcy przestępstwa. Pozwala to przypuszczać, że chodzi o sytuację, w których rodzic po prostu nie płaci alimentów i nie chce ich płacić. Aby wszcząć takie postępowanie, należy zawiadomić o niealimentacji organy ścigania, prokuraturę lub jednostkę Policji składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Po trzecie, w przypadku rodzin znajdujących się w trudnym położeniu finansowym, istnieje możliwość uzyskania alimentów z tzw. Funduszu Alimentacyjnego. Fundusz stanowi system wspierania osób uprawnionych polegający na wypłacie alimentów z budżetu państwa. Warunki uzyskania wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego są zależne od spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podstawowymi kryteriami są kryterium wieku (18 lat/25 lat w przypadku uczniów i studentów/bezterminowo w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz kryterium dochodu. Aby otrzymać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w tej rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł. Przez rodzinę należy rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, a dochód obliczany jest w postaci średniej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Wniosek o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Po czwarte, pomocnym w przypadkach dłużników sprawiających problemy z egzekucją alimentów może okazać się stosunkowo nowy środek – zatrzymanie prawa jazdy. Jest to środek niewątpliwie dotkliwy dla dłużników, który może być użyty wówczas, gdy komornicza egzekucja staje się bezskuteczna. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta, a jego obowiązkowym załącznikiem jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji i jej przyczynach, stanie egzekucji i podejmowanych w sprawie działaniach. Po otrzymaniu wniosku rozpoczyna się tzw. wywiad alimentacyjny, który polega na ustaleniu wszystkich okoliczności dotyczących dłużnika, jego sytuacji życiowej, dochodowej, zawodowej, stanu zdrowia, itp. Jeśli organ prowadzący postępowanie uzna, że dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych, wówczas kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Jak wskazano powyżej, uzyskanie należnych alimentów bywa czasem procedurą długotrwałą, żmudną i skomplikowaną. Nawet najbardziej uparty dłużnik jednakże może zostać zmuszony do regulowania swoich należności przy użyciu przedstawionych sposobów.

Treści zawarte w opublikowanym powyżej artykule nie stanowią porady prawnej.

Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli szukasz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres

kontakt@stachowiak-koscielska.pl lub zadzwoń pod numer 61 307 18 00.