Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Kilka słów o alimentach w czasie trwania małżeństwa

W różnych małżeństwach układa się różnie – czasem jest lepiej, czasem gorzej.

Czasem sytuacja nabiera takiego charakteru, że rozwód zdaje się być jedynym wyjściem.

Czasem z rozmaitych powodów nie o chodzi o sam rozwiązanie małżeństwa, lecz o uregulowanie sytuacji na teraz, zwłaszcza sytuacji finansowej.

Przez zawarcie małżeństwa małżonkowie przyjmują na siebie określone obowiązki – obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Każdy z małżonków, w zależności od swoich sił i środków, ma obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. To fachowe określenie łożenia na utrzymanie rodziny, przekazywania środków pieniężnych na jej codzienne wyżywienie, ubranie, pokrycie kosztów zamieszkania i normalnego funkcjonowania. Chodzi nie tylko o potrzeby materialne, lecz także emocjonalne i wychowawcze (a zatem koszty edukacji, rozwoju, wakacji, wyjścia do kina czy teatru).

Niestety, bywa tak, że ten małżeński obowiązek nie tylko nie jest realizowany, ale staje się źródłem problemów, utarczek, czasem szantażu.

Jeśli drugi z małżonków, często wraz z dziećmi, jest zależny finansowo od małżonka zarabiającego czy zarabiającego lepiej, wówczas rozwiązaniem tej sytuacji jest powództwo o przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Wyrok sądu wydany w takiej sprawie gwarantuje bowiem regularne świadczenia, swego rodzaju „alimenty” jeszcze w czasie trwania małżeństwa.

W tego rodzaju sprawach podmiotem uprawnionym do otrzymania środków nie jest pojedyncza osoba, lecz cała rodzina.

Ustalenie tego obowiązku i jego rozmiaru wymaga złożenia stosownego pozew.

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub powoda. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W przypadku Poznania i okolic będzie to jeden z poznańskich sądów – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

W pozwie należy wskazać sumę, której zasądzenia domaga się powód. Przykładowo, jeśli powód chciałby otrzymywać od drugiego z małżonków sumę 2.000,00 zł miesięcznie, wówczas musi wnieść o zasądzenie od pozwanego na rzecz rodziny kwoty 2.000,00 zł miesięcznie płatnych do rąk powoda do dnia np. 10-go każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Do pozwu należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa stron i odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, a także wskazać wszystkie okoliczności istotne dla sądu (np. wysokość zarobków obu stron, wysokość kosztów utrzymania powoda i dzieci, informacje o chorobach i innych schorzeniach wpływających na codzienne funkcjonowanie i ponoszone z tego tytułu koszty, opis sytuacji faktycznej) oraz przedłożyć dowody na ich poparcie (np. zaświadczenia o zarobkach, kopie oświadczeń PIT, rachunki, zaświadczenia ze szkół, zaświadczenia lekarskie, itp.). Można również powołać świadków, przy czym świadkami winny być osoby znające dobrze sytuację majątkową i życiową stron.

Pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie w dwóch egzemplarzach, trzeci egzemplarz należy zachować dla siebie.

Każdy pozew w sprawie alimentacyjnej jest wolny od opłat, a zatem powód nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej za rozpoznanie sprawy.

Co istotne, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny trwa również podczas separacji faktycznej. Jeśli małżonkowie nie mieszkają razem, jeśli prowadzą osobne gospodarstwa domowe, wówczas również można ubiegać się o otrzymanie pomocy od drugiego małżonka z tytułu ciążącego na nim obowiązku, szczególnie wówczas, gdy z małżeństwa pochodzą dzieci.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, opisany powyżej obowiązek wygasa. Sąd rozwiązując małżeństwo musi jednak kompleksowo rozstrzygnąć o wszystkich sprawach rodziny, a zatem obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny zostanie zastąpiony alimentami na rzecz dzieci i, jeśli było takie żądanie i spełnione zostały przesłanki, na rzecz byłego małżonka.

Jeśli borykasz się z podobnym problemem i potrzebujesz pomocy adwokata, skontaktuj się z nami klikając tutaj.